Interakcje soku…

Interakcje soku grejpfrutowego z lekami to chyba najpopularniejszy przykład interakcji pomiędzy żywnością a lekami. Jednak nie każdy z nas tutaj obecnych miał okazję być na zajęciach z farmakologii lub farmakoterapii, a warto o tym wiedzieć.

W metabolizmie leków, a także innych związków biorą udział m.in. enzymy cytochromu P450. Istnieje wiele izoform tych enzymów. Różne związki mogą mieć różny wpływ na nie – mogą zwiększać ich aktywność lub zmniejszać.

Sok grejpfrutowy jest inhibitorem cytochromu CYP3A4 i w mniejszym stopniu cytochromu CYP1A2. Takie działanie mają przede wszystkim naryngenina oraz 6,7–dihydroksybergamotyna. Ryzyko interakcji zmniejsza się, gdy zostaje zachowany min. 4-godzinny odstęp pomiędzy wypiciem soku, a przyjęciem leków. Jednakże całkowity powrót enzymu CYP3A4 do pierwotnej aktywności trwa 3 dni.

Zahamowanie aktywności tych enzymów może mieć 2 następstwa:
spowolnienie wydalania tego leku z organizmu i kumulacja, co może zwiększać ryzyko działań niepożądanych
zwolnienie przemian leku do cząsteczki aktywnej, przez co maleje skuteczność terapii

Nie jesteśmy w stanie wypisać wszystkich możliwych leków wchodzących w interakcje z sokiem, dlatego podamy te najczęściej stosowane.
Wzrost stężenia obserwuje się w przypadku takich leków, jak blokery kanału wapniowego (np. amlodypina, werapamil), amiodaron, erytromycyna, midazolam, cyklosporyna, opioidy (np. oksykodon, fentanyl), buspiron, dekstrometorfan, domperidon, statyny (np. symwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna), cizapryd.
Sok grejpfrutowy zmniejsza skuteczność klopidogrelu (leku przeciwzakrzepowego), poniewaz jest on prolekiem i dopiero po zmetabolizowaniu może wykazwac działanie lecznicze.

Wiemy, że pewnie wielu z was te interakcje nie dotyczą, bo nie przyjmujecie na stałe leków, ale waszych rodziców lub dziadków już tak. Będzie nam bardzo miło, jeśli pokażecie im ten post lub wytłumaczycie sami. Zadbajcie o swoich bliskich!

#lekarz #farmaceuta #leki #zdrowie #dieta #nauka #jedzzwykopem #pijzwykopem #ciekawostki #medycyna #gruparatowaniapoziomu